-24%
Tắm thoải mái
320.000 500.000  250.000 380.000